Kobold 120-neu Kobold 121-24 Kobold 122 G Kobold 130-13 251-10B 118-10B
  Kobold 121-gebraucht Kobold 122 G-Chassis Kobold 130-14 251-10B-10D 118-10B-10D
  Kobold 121   Kobold 130-15 251-10B-2Filter 118-10B-Buersten
  Kobold 121 karriert   Kobold 130-16 251-10B-10D-2Filter 118-10B-10D-Buersten
Kobold 131-27 Kobold 135-28 Tiger 251-7 PL 515-defekt 251-10B-2Filter-Buersten 118-20B
Kobold 131-28 Kobold 135-29 Tiger 251-8 PL 515-defekt1 251-10B-10D-2Filter-Buersten 118-20B-20D
Kobold 131 -29 Kobold 135-30 Tiger 251-9 PL 515-57 251-20B 118-20B-Buersten
Kobold 131-1 Kobold 135-31 Tiger 251-10 PL 515-60 251-20B-20D 118-20B-20D-Buersten
  Kobold 135-32   PL 515-61 251-20B-2filter 118-30B
  Kobold 135-33   PL 515-62 251-20B-20D-2Filter 118-30B-30D
  Kobold 135-34 Kobold 136-1 PL 515-63 251-20B-2Filter-Buersten 118-30B-Buersten
  Kobold 135-35 Kobold 136-2 PL 515-64 251-20B-20D-2Filter-Buersten 118-30B-30D-Buersten
  Kobold 135-36 Kobold 136-3 PL 515-65 251-30B 118-40B
  Kobold 135-37   PL 515-66 251-30B-30D 118-40B-40D
  Kobold 135-377   PL 515-67 251-30B-2filter 118-40B-Buersten
Zubehoer-76 Kobold 135-38 TF 732-1 PL 515-68 251-30B-30D-2Filter 118-40B-40D-Buersten
Zubehoer-79 Kobold 135-39   PL 515-69 251-30B-2Filter-Buersten 118-60B
Zubehoer-80 Kobold 135-40   PL 515-70 251-30B-30D-2Filter-Buersten 118-60B-60D
Zubehoer-83 Kobold 135-41   PL 515-71 251-40B 118-60B-Buersten
Zubehoer-15 Kobold 135-42   PL515-72 251-40B-40D 118-60B-60D-Buersten
Zubehoer-17     PL 515-73 251-40B-2filter  
Zubehoer-19 Kobold 135-1   PL 515-74 251-40B-40D-2Filter Schlauch-1
Zubehoer-20 Kobold 135-2 TF 733-33 PL 515-75 251-40B-2Filter-Buersten Schlauch-2
Zubehoer-22   TF 733-43 PL 515-76 251-40B-40D-2Filter-Buersten Schlauch-3
Zubehoer-23 ET 340-29 TF 733-44 PL 515-77 251-60B Schlauch-o-1
Zubehoer-24 ET 340-1 TF 733-47 PL 515-78 251-60B-60D Schlauch-o-2
Zubehoer-26 ET 340-2 TF 733-48 PL 515-79 251-60B-2filter Schlauch-o-3
Zubehoer-28 ET 340-3 TF 733-50 PL 515-80 251-60B-60D-2Filter  
Zubehoer-29 ET 340-4 TF 733-53 PL 515-81 251-60B-2Filter-Buersten  
Zubehoer-30 ET 340-5 TF 733-54   251-60B-60D-2Filter-Buersten  
Zubehoer-31 ET 340-6 TF 733-55     260-6B
Zubehoer-32   TF 733-56      
Zubehoer-33 EB 351-1 TF 733-57      
Zubehoer-34 EB 351-1-1 TF 733-58      
Zubehoer-35 EB 351-2 TF 733-59      
Zubehoer-36 EB 351-3 TF 733-60   Filter neu 260-12B
Zubehoer-37 EB 351-4 TF 733-61   251-2filter 260-18B
Zubehoer-38   TF 733-62   251-4filter 260-30B
Zubehoer-39   TF 733-63     260-6B-2Filter
Zubehoer-40   TF 733-64     260-12B-2Filter
Zubehoer-41 EB 350-1 TF 733-65     260-18B-2Filter
Zubehoer-42   TF 733-66     260-30B-2Filter
Zubehoer-43 EB 360-1 TF 733-67   BD-Wap Filter 260
Zubehoer-44 EB 360-2     BD-oval-neu 260-2Mikrofilter-2Geruchsfilter
Zuebhoer-45   SC 131-6   BD-oval 260-4Mikrofilter-4Geruchsfilter
Zubehoer-46 PB 411-1 SC 131-7   BD-neu Kohlefilter 260
Zubehoer-47 PB 412-2 SC 135-6   BD-oval-J 260-2Geruchsfilter
Zubehoer-48 PB 412-13   BD-53 Fliesenduese oval 260-4Geruchsfilter
Zubehoer-49 PB 412-14   BD-54 Fliesendüse Hygienefilter 260
Zubehoer-50 PB 412-15 FK 351-1 BD-55 Fliesenduese oval-J 260-2Mikrofilter
Zubehoer-51 PB 412-16 FK 351-6 BD-56 Fliesenduese wap-J 260-4Mikrofilter
Zubehoer-52   FK 351-7 BD-57    
Zubehoer-53   FK 351 gebraucht BD-58    
Zubehoer-54 PB 420-30   BD-59    
Zubehoer-55 PB 420-31 FK 360-3 BD-60    
Zubehoer-56 PB 420-32   BD-61    
Zubehoer-57 PB 420-33   BD-62    
Zubehoer-58 PB 420-34   BD-63    
Zubehoer-59 PB 420-35   BD-64    
Zubehoer-60 PB 420-36   BD-65    
Zubehoer-61 PB 420-37   BD-66    
Zubehoer-62 PB 420-38   BD-67    
Zubehoer-63 PB 420-39   BD-68    
Zubehoer-64 PB 420-40   BD-69    
Zubehoer-65 PB 420-41   BD-70    
Zubehoer-66 PB 420-42   BD-71    
Zubehoer-67 PB 420-43   BD-72    
Zubehoer-68 PB 420-44   BD-73    
Zubehoer-69 PB 420-45   BD-74    
Zubehoer-70 18-Beutel-135 Stiel 131 neu BD-75    
Zubehoer-71 10-Beutel-135 12xKObosan BD-76    
Zubehoer-72 10-Beutel-251 EP-40 BD-77    
Schlauch oval-oval 20-Beutel 20-gruen BD-78    
2xSchlauch 32-Beutel 30-gruen BD-79    
Schlauch 251-alt FK-360+Zub. 40-gruen BD-80    
Schlauch-oval-defekt 6xKobotex 20-rot 260-6B-10D Mikrofilter 135 Mikrofilter 131
Schlauch 251 Panzer Kassette 1 30-rot 260-12B-10D 135-2Mikrofilter 130-2Mikrofilter
Schlauch OOM Kassette 2 40-rot 260-18B20D 135-4Mikrofilter 130-4Mikrofilter
Schlauch 118-122 orig. Rohr neu 20-gelb 260-30B-30D Motorfilter 135 Kohlefilter 131
Schlauch 251-geknickt FK-360-1 30-gelb Repschlauch Panzer mit 250 135-2Motorfilter 130-2Geruchsfilter
Schlauch neu 1 Duesen Pazifik 40-gelb Repschlauch Panzer mit 135-4Motorfilter 130-4Geruchsfilter
Schlauch 250 Kabel Flexduese 3xKobotex Mehrzweckduese Filter 135 Filter 130
Schlauch 250-1 Panzer 5 x Lavenia 8xKobo A 120-340 135-2Mikrofilter-2Motorfilter 130-2Mikrofilter-2Geruchsfilter
Schlauch 250 Panzer Vorwerk Jahres-Filterset 135 8xKobotex A 121-340 135-4Mikrofilter-4Motorfilter 130-4Mikrofilter-4Geruchsfilter
Schlauch-63 Stiel 135 defekt 10xKobo A 251-340    
Schlauch-64 Stiel 135 7Kobosan A 122-340 135-10B 130-10B
Schlauch Tragegurt Scheiben1 15 Beutel 131 A 733 135-10B-10D 130-10B-10D
Schlauch 250 Scheiben2 9 x Kobo A 130-350 135-10B-2Filter 130-10B-2Filter
Schlauch 250 hell 6 Beutel 135 + Filter Stiel 130 neu A 131-350 135-10B-10D-2Filter 130-10B-10D-2Filter
Schlauch 251 innen hell 20-K118 Schlauch oval A 131-351 135-10B-2Filter-Buersten 130-10B-2Filter-Buersten
Schlauch 251 aussen 20+20-K118 Schlauch alt A 350 135-10B-10D-2Filter-Buersten 130-10B-10D-2Filter-Buersten
Schlauch 251 innen dunkel 30-K118 8xDovina Buerste 360 135-20B 130-20B
Schlauch Anschluss 1 30+30+B-K118 10 Beutel 135 6-Teile-oval 135-20B-20D 130-20B-20D
Schlauch Anschluss 2 40+40-K118 15 Beutel 251 Tragegriff-neu 135-20B-2filter 130-20B-2filter
Schlauch-Anschluss 12 Beutel 135 7xKobosan Rohr-mit M 135-20B-20D-2Filter 130-20B-20D-2Filter
6 Beutel 18-260-Jasbo EP 50 Rohr-41 135-20B-2Filter-Buersten 130-20B-2Filter-Buersten
12 Beutel 12-260-Jasbo Frontbuerste neu Rohr-42 135-20B-20D-2Filter-Buersten 130-20B-20D-2Filter-Buersten
15 Beutel 6-260-Jasbo Reparaturschlauch 250/251 Rohr-43 135-30B 130-30B
20 Beutel Sparset 118 Bezuege Rohr-44 135-30B-30D 130-30B-30D
30 Beutel Sparset 131 Lavenia Rohr-45 135-30B-2filter 130-30B-2filter
10 Beutel Sparset 131-2 Dovina Rohr-46 135-30B-30D-2Filter 130-30B-30D-2Filter
25 Beutel Sparset 135-3 Stiel defekt Rohr-47 135-30B-2Filter-Buersten 130-30B-2Filter-Buersten
Deckel Sparset  135-2 Wandhalterung Rohr-48 135-30B-30D-2Filter-Buersten 130-30B-30D-2Filter-Buersten
FLA 130 Sparset 135 Vorwerk Duesen Rohr 49-knich-gebogen 135-40B 130-40B
Kassette 1 Jasbo 135-12 Tasche 1 Polsterduese-oval 135-40B-40D 130-40B-40D
AD 12 Jasbo 135-18 Tasche Frontbürste 135-40B-4Filter 130-40B-2filter
Kobotex Jasbo 135-24 Kobosan Modell S 135-40B-40D-4Filter 130-40B-40D-2Filter
Gitter Jasbo 135-30 Handgriff Haube 340 135-40B-4Filter-Buersten 130-40B-2Filter-Buersten
Walzen TF 20-251-Jasbo Schlauch Chassiskopf 135-40B-40D-4Filter-Buersten 130-40B-40D-2Filter-Buersten
FL-H135 30-251-Jasbo Buersten 733 Stoffbezug 135-40B-2filter 130-40B-4filter
FL-H13+FL-A13 30-251-Filter-Jasbo Adapter 135 Tragegurt 135-40B-40D-2Filter 130-40B-40D-4Filter
AD 13 40-251-Jasbo Tragegriff Fadenheber 135-40B-2Filter-Buersten 130-40B-4Filter-Buersten
Geruchsfilter 20-118-Jasbo Adapter TF Teleskoprohr 135-40B-40D-2Filter-Buersten 130-40B-40D-4Filter-Buersten
30-Duft 30-118-Jasbo Stiel 130 Polsterdüse oval 135-60B 130-60B
40-Duft 40-118-Jasbo Stiel 121 Polsterdüse 135-60B-60D 130-60B-60D
Buerste 21 10-130-Jasbo Stiel 120 Duesenset 135-60B-1Filter 130-60B-2filter
Buerste 31 20-130-Jasbo Stiel 122 Reperaturschlauch 135-60B-60D-1Filter 130-60B-60D-2Filter
Ersatzbuersten 30-130-Jasbo Kabel Schlauch neu 135-60B-1Filter-Buersten 130-60B-2Filter-Buersten
12 Beutel-135 40-130-Jasbo Kabel 131-7 Schlauchset 2 135-60B-60D-1Filter-Buersten 130-60B-60D-2Filter-Buersten
10 Beutel-131   6-135-Jasbo Kabel 135-7 Schlauchset 3 135-60B-2filter 130-60B-4filter
9 Beutel 12-135-Jasbo Kabel 135-10   135-60B-60D-2Filter 130-60B-60D-4Filter
11 Kobosan 18-135-Jasbo Bodenblech 340   135-60B-2Filter-Buersten 130-60B-4Filter-Buersten
Shopbild 30-135-Jasbo Bodenblech 350   135-60B-60D-2Filter-Buersten 130-60B-60D-4Filter-Buersten